NOVO! Postupak upisa za 2022./2023.

VAŽNO!!

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
 
IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba
 
 
Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-01/22-001/38, URBROJ: 251-07-11-22-3 od 3. svibnja 2022. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 10. lipnja 2022.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.

KLASA: 601-01/22-001/38
URBROJ: 251-07-11-22-3
Zagreb,  7. lipnja 2022.
 
                                                                                                            P R O Č E L N I C A
 
                                                                                                   Tatjana Dalić, dipl. politologinja, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, 
SPORT I MLADE

 

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba

 

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 11. do 24. svibnja 2022. godine isključivo elektroničkom prijavom

putem Portala Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/),

na poveznici  e-VRTIĆI

i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:

 

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
 

    1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

    - cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba

    - smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika
 

    1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života

    - 10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
 

    2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

    - u svim dječjim vrtićima
 

    2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, koja nisu obuhvaćena redovitim programom, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu

    - u svim dječjim vrtićima

 

3. POSEBNI PROGRAMI
 

    3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju

    - s motoričkim oštećenjima u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora

    - s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot

    - s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Potočnica

    - s višestrukim teškoćama u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina

    - s autističnim obilježjima u Dječjem vrtiću Bajka
 

    3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina

    - dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica
 

    3.3. posebni i alternativni programi

    - programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva 

Tijekom upisa u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba, Dječji vrtić "Krijesnice" nudi mogućnost upisa u posebni program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog cjelodnevnog programa, za kojeg posjedujemo suglasnost nadležnog ministarstva.

Program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je za djecu od navršene 4. godine života, a provodi se u posebnoj skupini u okviru cjelodnevnog 10-satnog programa, u centralnom objektu Krajiška 7a, Zagreb.

Cijena programa je 400 kuna mjesečno, kao dodatna uplata na redovitu cijenu programa koji se ostvaruje u dječjem vrtiću.

Upis u posebni program engleskog jezika bit će moguć sukladno normativima upisa u posebne skupine, odnosno prema broju raspoloživih slobodnih mjesta u skupini, te udovoljavanjem uvjeta upisa u program.


II. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA


Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 11. do 24. svibnja 2022. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/) će biti aktivna od 11. svibnja 2022.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav

- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani,


Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.

Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.


Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:

Osnovna dokumentacija

- rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,

- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,

- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (obostrane),
 

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

- za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od  roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,

- za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,

- za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,

- za dijete koje živi u  težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb,

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta.

 

III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME


Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA


Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 08. lipnja 2022.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 23. lipnja 2022.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

V. UPIS


Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2022., odnosno do uključivanja djeteta u program.


Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:

- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,

- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,

- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,

- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).

 

Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2022., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.


U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati  tijekom cijele pedagoške godine ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića, a u tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (Zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima isključivo s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića.

Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

 

KLASA: 601-01/22-001/38

URBROJ: 251-07-11-22-2

Zagreb, 3. svibnja 2022.

 

P R O Č E L N I C A

Tatjana Dalić, dipl. politologinja, v.r.

 


Ispiši stranicu