Upravno vijeće

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se određuje 
poslovnikom.

JAVNOST RADA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13. i 85/15.), Vrtić osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Vrtića, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća.
Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća, ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Na sjednicama Upravnog vijeća koje su, u skladu s odredbama navedenog Zakona, otvorene za javnost omogućeno je prisustvovanje do najviše 2 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.
Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz osobnu iskaznicu te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 3 dana prije održavanja sjednice Službeniku za informiranje Vrtića dostaviti ispunjeni Zahtjev za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća na jedan od sljedećih načina:
  • putem elektroničke pošte na vrtic.krijesnice@zagreb.hr
  • donijeti osobno u tajništvo na adresu Dječjeg vrtića „Krijesnice“, Krajiška 7a, 10 000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtić "Krijesnice"
 
Raspored sjednica Upravnog vijeća  objavljuje se na web stranicama Vrtića.


RASPORED SJEDNICA

Sjednice se označavaju rednim brojem koji označava broj sjednice u aktualnom mandatu Upravnog vijeća.


POZIVI:

ZAPISNICI:

Ispiši stranicu